กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพงศ์อมร จงสมชัย

นางวันวิสา ชิณโสม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวไปรยา สติ

นางสาวกัลยา โพธิคำภา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกมลชนก อุ่นสิม