ฝ่ายติดตามและประเมินผล

นางรจนา จันทรัตน์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

นางธรัชพร คำไสย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ เลื่องลือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ