ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
รงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

                              โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยการบริหารงานของนางรจนา จันทรัตน์ และนายประพงศ์ จันทรัตน์ มีเนื้อที่ 1 ไร่ 88 ตารางวา มีอาคารเรียน 1 หลัง โดยเริ่มเปิดสอน 2 ระดับคือเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาล 1-3 รวมห้องเรียนทั้งสิ้น 4 ห้องเรียน มีผู้อำนวยการ 1 คน ครู 5 คน มีนักเรียนจำนวน 54 คน
                ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ขยายระดับชั้นเรียนและความจุนักเรียน และเปิดสอน 3 ระดับ คือระดับเตรียมอนุบาล จำนวน 1 ห้องเรียน ระดับอนุบาล 1-3 จำนวน 4 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษา 1-3 จำนวน 3 ห้องเรียน รวมห้องเรียนทั้งสิ้น 7 ห้องเรียน มีผู้อำนวยการและครู รวม 9 คน มีจำนวนนักเรียน 149 คน
                ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ได้ขยายพื้นที่จาก 1 ไร่ 88 ตารางวาเป็นเนื้อที่ 5 ไร่ 64 ตารางวา และขยายอาคารเรียน เพิ่มเป็น 3 อาคาร คือ อาคารอนุบาล 1 ชั้น 2 อาคาร รวม 8 ห้องเรียน และอาคารประถมศึกษา 2 ชั้น 8 ห้องเรียน 1 อาคาร เปิดสอน 3 ระดับ คือ ชั้นเตรียมอนุบาล 1 ห้องเรียน อนุบาล 1-3 จำนวน 6 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษา 1-3 จำนวน 4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 11 ห้องเรียน มีผู้อำนวยการ 1 คน ครู 16 คน มีนักเรียนจำนวน 304 คน
                ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ได้ขยายชั้นเรียนคือ ระดับอนุบาล จากจำนวน 6 ห้อง เป็น 7 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษา จากประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็น 5 ห้องเรียน และขยายระดับประถมศึกษา 4-6 จำนวน 3 ห้องเรียน รวมห้องเรียนทั้งสิ้น 16 ห้องเรียน มีผู้อำนวยการและครู รวม 21 คน มีจำนวนนักเรียน 402 คน
                ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 735 คนจำนวนห้องเรียน ทั้งหมด 27 ห้อง ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และอาคารประกอบจำนวน 6 หลังพร้อมสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน มีผู้อำนวยการและครูรวม 37 คน แม่บ้าน,นักการ 9 คน
               ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ได้ขยายห้องเรียน จากเดิม  27 ห้อง เพิ่มเป็น 30 ห้องเรียน และเพิ่มหลักสูตร Intensive English program สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3  ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และอาคารประกอบจำนวน 6 หลังพร้อมสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน มีผู้อำนวยการและครูรวม 43 คน แม่บ้าน,นักการ 9 คน