กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไรวรรณ ไชยชาติ

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวประครอง กันทา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศิริวิมล บุตรพรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3