วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 

                  โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ บริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานมุ่งสู่สากล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม และระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ