คณะผู้บริหาร

นางรจนา จันทรัตน์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

นายประพงศ์ จันทรัตน์
ผู้จัดการโรงเรียน

นางธรัชพร คำไสย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสกรรฉ์ จันทรัตน์
ผู้ทรวคุณวุฒิ

นายพรชัย ชิณโสม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางประพิศ ชิณโสม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุพจน์ เลื่องลือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิรุธ คำไสย
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายณรงค์พงศ์ จันทรัตน์
ผู้แทนครู