กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมณีรัตน์ วงศ์คำจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกมลชนก อรรคอำนวย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสไบแพร์ ศุภอุดร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวนันทวรรณ ศิริภักดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1