ค่าธรรมเนียม
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์เปิดสอนหลักสูตร

นักเรียนเตรียมอนุบาล  1  (หลักสูตรการศึกษาปฐมมวัย ปีการศคึกษา 2560)
นักเรียนอนุบาล  2-3  (หลักสูตรการศึกษาปฐมมวัย ปีการศึกษา 2546) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551)  
หลักสูตร IEP ( intensive english program )
Anuban 1  - primary 6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.74 KB