กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรุ่งอรุณ บุญมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพัชรินทร์ ภูน้ำชุ่ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเนตร บรรพต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1