ปฐมวัย

นางจันทร์เพ็ญ คำหงษา

ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววรางคณา ยานอาษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวจารุวรรณ บูรณะพล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวขนิษฐา ราชาไกร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนุชนะภา ศรีสุทัศน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวดวงเดือน ผ่านสำแดง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวประครอง ปรีดี
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสุภาพร โพธิรัตน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวอรณี ทอนทัศน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางวารุณี แดนกมล
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยวรรณ สุริยะขันธุ์
ครูผู้ช่วย