กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววราพร การจะโนศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววันวิสาข์ อกอุ่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสางกมลขนก ยานจรัส
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววียาภรณ์ การรัศมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4