ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประพงศ์ จันทรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2552 - 31 ตุลาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางประพิศ ชิณโสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2554 - 30 ตุลาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย ชิณโสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2555 - 31 มีนาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางธรัชพร คำไสย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน