กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววนิดา ภูไสว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพริมลตา อามาตรมนตรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวประภาพร แวงวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอิงอร สังข์อุดม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2