งานธุรการ / การเงิน

นางสาวไปรยา สติ

หัวหน้างานธุรการ / การเงิน

นางสาวจริยา สารจันทร์

นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีนามโหน่ง