ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ระดับปฐมวัย เป็นนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุตามเกณฑ์
    1. ระดับเตรียมอนุบาล อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือนขึ้นไป

    2. ระดับอนุบาล1 ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2560 ถึง 16 พ.ค. 2561
    3. ระดับอนุบาล 2 ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2559 ถึง 16 พ.ค. 2560
    4.  ระดับอนุบาล 3 ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2558 ถึง 16 พ.ค. 2559

       2.  ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุตาเกณฑ์

                   1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2557 ถึง 16 พ.ค. 2558

                   2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2556 ถึง 16 พ.ค. 2557

                   3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2555 ถึง 16 พ.ค. 2556

                   4. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2554 ถึง 16 พ.ค. 2555

                   5. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2553 ถึง 16 พ.ค. 2554

                   6. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2552 ถึง 16 พ.ค. 2553

หลักฐานการสมัคร

-  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

-  สูติบัตร

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา,มารดา.ตัวนักเรียน

-  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา,มารดา,ตัวนักเรียน

 กรณีนักเรียนย้ายเข้ามาศึกษาต่อเอกสารเพิ่มเติม

-  หนังสือส่งตัวนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

-  แบบปพ.1               -  แบบปพ. 8                             

-  แบบปพ. 6              -  อื่นๆเพิ่มเติม ......


โพสเมื่อ :    อ่าน 468 ครั้ง